Gebruiksvoorwaarden

We zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Op grond van wettelijke voorschriften zijn wij verplicht u te informeren over de verwerking van persoonsgegevens. Let daarom op de volgende informatie:

Naam en adres van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten en andere gegevensbeschermingsvoorschriften is de in het colofon vermelde dienstverlener van deze website.

Terbeschikkingstelling van de website en aanmaak van logbestanden
Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Elke keer dat onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de toegangscomputer.

De volgende gegevens worden hier verzameld:

(1) Informatie over het browsertype en de gebruikte versie
(2) Het besturingssysteem van de gebruiker
(3) De internetprovider van de gebruiker
(4) Het IP-adres van de gebruiker
(5) Datum en tijd van toegang
(6) Websites waarvandaan de gebruiker systeem krijgt toegang tot onze website
(7) Websites die door het systeem van de gebruiker via onze website worden geopend

De gegevens worden 30 dagen bewaard in de logbestanden van ons systeem.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van de gegevens is artikel 6 (1) (f) AVG.

Doel van gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de levering van de website op de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Om dit te doen, moet het IP-adres van de gebruiker worden opgeslagen voor de duur van de sessie en voor nog eens 30 dagen om aanvallen te detecteren en af ​​te weren.

In deze doeleinden ligt ook ons ​​legitieme belang bij de gegevensverwerking in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), AVG.

Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website is dit het geval na 30 dagen.

Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Het verzamelen van de gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Bijgevolg is er geen mogelijkheid van bezwaar van de kant van de gebruiker.

Gebruik van cookies

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Als een gebruiker een website oproept, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser duidelijk kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser ook na een paginawisseling kan worden geïdentificeerd.

Momenteel gebruiken we voornamelijk sessiecookies, die automatisch worden verwijderd na het einde van het bezoek aan onze website.

Uitzondering:

(1) De cookie-informatietekst op onze website plaatst een cookie die na 1 dag automatisch wordt verwijderd.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is artikel 6 lid 1 letter f AVG.

Doel van gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawisseling wordt herkend.

We hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

(2) Cookieverklaring tekst

De gebruikersgegevens die door technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

In deze doeleinden ligt ook ons ​​gerechtvaardigd belang bij de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), AVG.

Duur van opslag, mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en naar onze site verzonden. Daarom heeft u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch. Als cookies voor onze website zijn gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet meer alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

Contactformulier en e-mailcontact
Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website staat een contactformulier waarmee u elektronisch contact met ons kunt opnemen. Als een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens naar ons verzonden en opgeslagen. Deze data zijn:

(1) Aanhef:

(2) Voornaam + achternaam

(3) telefoonnummer

(4) e-mailadres

(5) Uw bericht

Uw toestemming wordt verkregen voor de verwerking van de gegevens tijdens het verzendproces en er wordt verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming.

U kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dat geval worden de met de e-mail verzonden persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

In dit kader worden de gegevens niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden alleen gebruikt om het gesprek te verwerken.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, onder a) AVG als de gebruiker toestemming heeft gegeven.

Als het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende wettelijke basis voor verwerking artikel 6, lid 1, onder b), AVG.

Doel van gegevensverwerking

De verwerking van de persoonlijke gegevens uit het invoermasker dient ons uitsluitend om het contact te verwerken. Indien contact per e-mail plaatsvindt, is dit ook het noodzakelijke gerechtvaardigde belang bij de verwerking van de gegevens.

Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en die welke per e-mail zijn verzonden, is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek is afgelopen wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betreffende feiten definitief zijn opgehelderd.

Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonlijke gegevens. In dat geval kan het gesprek niet worden voortgezet.

Alle persoonlijke gegevens die tijdens het contact opnemen zijn opgeslagen, worden in dit geval verwijderd.

Dit geldt niet als we onderworpen zijn aan fiscale en handelsrechtelijke voorschriften met betrekking tot de opslag van dergelijke berichten. De berichten worden dan niet verwijderd, maar worden alleen bewaard voor opslagdoeleinden.

Nieuwsbrief
Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

U kunt zich op onze website abonneren op een gratis nieuwsbrief. Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden de gegevens uit het invoermasker aan ons doorgegeven.

(1) naam

(2) e-mailadres

Uw toestemming wordt verkregen voor de verwerking van de gegevens als onderdeel van het registratieproces en er wordt verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens nadat de gebruiker zich voor de nieuwsbrief heeft geregistreerd, is artikel 6, lid 1, onder a), AVG, als de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven.

Doel van gegevensverwerking

Het verzamelen van het e-mailadres van de gebruiker dient voor de bezorging van de nieuwsbrief.

Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Het e-mailadres van de gebruiker wordt daarom opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Het abonnement op de nieuwsbrief kan te allen tijde door de betreffende gebruiker worden opgezegd. Hiervoor is er in elke nieuwsbrief een bijbehorende link.

Dit maakt ook een intrekking mogelijk van de toestemming voor de opslag van de persoonlijke gegevens die tijdens het registratieproces zijn verzameld.

Integratie van inhoud van derden

Deze website maakt gebruik van inhoud van derden. Dit geldt in het bijzonder voor de integratie van lettertypen of video’s op onze pagina’s.

Technisch gezien betekent dit echter dat de externe aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruikers kunnen zien, aangezien ze de inhoud niet naar hun browser kunnen sturen zonder het IP-adres. Het IP-adres is daarom vereist voor de weergave van deze inhoud.

Deze inhoud is geïntegreerd op basis van artikel 6 (1) (f) AVG. Ons legitieme belang ligt bij het leveren van een aantrekkelijk vormgegeven website.

Rechten van de betrokkene

Indien persoonsgegevens door u worden verwerkt, bent u de betrokkene in de zin van de AVG en heeft u de volgende rechten tegenover de verantwoordelijke:

Recht op het verstrekken van informatie

U kunt uw recht op informatie op grond van artikel 15 AVG op elk moment uitoefenen over de vraag of persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben door ons worden verwerkt.

Recht op rectificatie

U kunt op elk moment uw recht op correctie uitoefenen op grond van artikel 16 AVG en verzoeken om correctie van onjuiste persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben.

Recht op beperking van de verwerking

U kunt uw recht op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18 AVG te allen tijde uitoefenen en om beperking van de verwerking te verzoeken als aan de wettelijke vereisten hiervoor is voldaan.

Recht op wissen

U kunt uw recht op verwijdering op grond van artikel 17 AVG op elk moment uitoefenen en verzoeken om onmiddellijke verwijdering van persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, als deze gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.

Recht op informatie

U kunt uw recht op informatie in overeenstemming met artikel 19 AVG op elk moment uitoefenen. Indien u een recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking tegen ons heeft doen gelden, zijn wij verplicht om alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt over deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking te informeren, tenzij dit blijkt te zijn onmogelijk is of een onevenredige inspanning vergt. U heeft het recht om over deze ontvangers geïnformeerd te worden.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U kunt uw recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met artikel 20 AVG op elk moment uitoefenen. U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om overdracht aan een andere verantwoordelijke te vragen, voor zover dit technisch mogelijk is.

Recht van bezwaar

U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, die is gebaseerd op artikel 6 lid 1 letter e of f AVG; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De verantwoordelijke verwerkt de op u betrekking hebbende persoonsgegevens niet langer, tenzij hij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Als de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt om directe reclame uit te voeren, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame.

Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, zullen de op u betrekking hebbende persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

In verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij heeft u – niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG – de mogelijkheid om uw recht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures die gebruikmaken van technische specificaties.

Recht om de toestemmingsverklaring in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming

U hebt het recht om uw toestemmingsverklaring op grond van de gegevensbeschermingswetgeving te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking.

Recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk beroep, hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, als u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, zal de klager informeren over de status en de resultaten van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een rechtsmiddel op grond van artikel 78 AVG.

Social Media

© Copyright 2022 Aluvisie. All rights reserved