Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Aluvisie B.V.

1- Toepasselijkheid:

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Aluvisie en op alle overeenkomsten, van welke aard dan ook, die Aluvisie sluit.

1.2 De opdrachtnemer wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Aluvisie, terwijl de wederpartij opdrachtgever is.

1.3 Deze voorwaarden zijn van Toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop van goederen en/of diensten van welke aard ook van Aluvisie B.V. en met Aluvisie B.V. samenwerkende en aan haar gelieerde ondernemingen.

1.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen uitsluitend schriftelijk met Aluvisie overeengekomen te worden.

2- Aanbiedingen:

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijzen als het tijdstip van levering van de goederen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Prijsaanbiedingen zijn te allen tijde exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.  

2.2 Bindende overeenkomsten komen eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding, respectievelijk bevestiging, van de opdracht en/of order door Aluvisie dan wel indien er daadwerkelijk uitvoering is gegeven aan de opdracht van de wederpartij. De opdrachtbevestiging wordt, behoudens schriftelijk tegenbericht van de wederpartij voor de daadwerkelijke levering, geacht de opdracht juist en volledig weer te geven.

2.3 Als op onze prijslijsten of op de orderbevestiging een prijs vermeldt staat die incorrect is, behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper wederpartij kan als dan de overeenkomst ontbinden door zulks schriftelijk kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederenretour te zenden.

2.4 Na het versturen van de opdrachtbevestiging gemaakte (aanvullende) afspraken of wijzigingen, evenals afspraken of toezeggingen door het personeel van Aluvisie, binden haar slechts indien zij schriftelijk door Aluvisie zijn bevestigd.

2.5 Aluvisie behoudt zich het recht voor bestellingen en/of opdrachten en/of orders zonder opgaaf van redenen te weigeren. Aluvisie wordt daardoor niet schadeplichtig.

2.6 Als de wederpartij aan Aluvisie gegevens, tekeningen etc. verstrekt, mag Aluvisie uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar aanbieding hierop baseren. Voor overige fouten en afwijkingen van prijs, afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten in prijscouranten en bij (vrijblijvende) offertes en/of orderbevestigingen is Aluvisie niet aansprakelijk.

2.7 De door Aluvisie uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte berekeningen, beschrijvingen, modellen en dergelijke blijven zijn eigendom, ongeacht of daarvoor kosten voor in rekening zijn gebracht.

Terwijl noch deze bescheiden, noch de daarin voorkomende gegevens zonder onze schriftelijke toestemming mogen worden vermenigvuldigd en of ter beschikking van derden worden gesteld.

3- Levering:

3.1 De leveringstermijn is vastgesteld op de voorwaarde dat de omstandigheden dezelfde blijven als ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst en schept uitdrukkelijk geen fatale termijn. De levertijd wordt door Aluvisie dus bij benadering vastgesteld.

3.2 Goederen worden binnen Nederland franco plaats van bestemming afgeleverd (exclusief Zeeland) en de wadden eilanden in overeenstemming met het geen tussen ons en de wederpartij dienaangaande is overeengekomen, zulks evenwel onder het voorbehoud dat de bestemming langs gebruikelijke route bereikbaar is. De keuze van wijze van vervoer is aan ons.

3.3 De levertijd gaat in wanneer over alle (technische) details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen etc. in het bezit zijn van Aluvisie, de eventueel overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

3.4 Overschrijding van de levertijd geeft de koper wederpartij geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

Verzoekt de koper wederpartij om de levering van producten op een ander dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.

3.5 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de verkoper opdrachtnemer bestelde materialen. Indien buiten de schuld van de verkoper opdachtnemer vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of door dat voor de uitvoering van het werk tijdig besteld materialen niet tijdig aan de verkoper worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

3.6 In geval van vertraging van de levering doordat de omstandigheden zich wijzigen, wordt de levertijd verlengd met de tijdsduur van deze vertraging. Aluvisie zal de wederpartij tijdig op de hoogte stellen van een eventuele vertraging. Vertraagde levering geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden noch om schadevergoeding te vorderen.

3.7 Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van Aluvisie kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra haar planning dit toelaat.

3.8 Door Aluvisie op maat gemaakte bestellingen en/of zaken worden door haar nimmer teruggenomen. In dat geval draagt de wederpartij de volledige risico en de goederen zullen door Aluvisie nimmer worden teruggenomen, tenzij zij anders beslist.

3.9 De wijze van verpakking, verzenden en de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door ons bepaald. Verpakkingen worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, niet door ons teruggenomen.

3.10 Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Aluvisie wordt de levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van Aluvisie kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra haar planning dit toelaat.

3.11 Overschrijding van de levertijd geeft de koper wederpartij geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

3.12 Verzoekt de koper wederpartij om de levering van producten op een ander dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.

4- Aanvaarding en reclame:

4.1 De controle op aard, kwaliteit en conditie van het geleverde berust bij de wederpartij. Indien niet terstond na ontvangst wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden zoals op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld, als juist erkend.

4.2 Reclames over eventuele manco’s of beschadigingen moeten, teneinde geldig te zijn, door de wederpartij op het ontvangstbewijs worden aangetekend en zo mogelijk officieel vastgesteld worden.

4.3 Kwaliteitsreclame of afwijkingen van de specificaties worden door Aluvisie slechts in behandeling genomen indien zij Aluvisie rechtstreeks, binnen 5 dagen na levering van het geleverde of ontdekking van het gebrek, schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.

4.4 Indien de producten beschadigd zijn, zal Aluvisie de laagste van de volgende bedragen in mindering brengen op het te crediteren bedrag: – de herstelkosten, dan wel – de waarde van het product.

4.5 Reclames over facturen dienen eveneens en op straffe van verval van recht schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 5 dagen na verzenddatum der facturen. De Wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als zij niet binnen 5 dagen nadat zij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij Aluvisie heeft gereclameerd.

4.6 De wederpartij heeft geen recht van reclame meer wanneer de door haar gekochte zaken welke voor haar en/of door haar worden gezaagd, respectievelijk bewerkt, respectievelijk bewerken althans worden doorgeleverd aan derden, geen aanleiding tot het indienen van kwaliteit- of specificatiereclame gaven.

4.7 Reclames geven de wederpartij geen recht om zijn betaling op te schorten, terwijl verrekening uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

4.8 Indien de reclame gegrond is, zal Aluvisie te zijner keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel der geleverde zaken, hetzij de zaken vervangen na terugzending der oorspronkelijk geleverde zaken. Tot verdere schadevergoeding is Aluvisie niet verplicht. Immateriële schade en schade geleden door derden en/of andere schade dan direct vermogensschade wordt nimmer vergoed.

4.9 Dadelijk nadat het product als geleverd geldt, draagt de koper wederpartij het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behoudens voor zo ver aan de schuld van de koper wederpartij te wijten. Kunnen slechts digitaal, vergezeld van de betreffende paklijst, order en/of factuur,

5- Aansprakelijkheid:

5.1 Behoudens expliciet schriftelijk overeengekomen garanties dan wel door Aluvisie verstrekte garantiebewijzen verleent Aluvisie geen andere garanties dan de eventuele overdraagbare – garantie welke zij van haar leveranciers/fabrikanten ontvangt en welke garanties overdraagbaar zijn.

5.2 Garantietermijn omschrijven van 2 jaar op de technische onderdelen en op coating indien ons product wordt toegepast aan kustgebieden in Nederland en buiten Nederland dient koper, wederpartij dit duidelijk te vermelden vooraf aan Aluvisie.

5.3 De door ons verleende garantie betreft in alle gevallen slechts het, naar onze keuze, gratis herstellen van het mankement en strekt zich nimmer verder uit dan de door betreffende fabrikant of leverancier voor haar productgegeven garantie. Een beroep op garantie door de afnemer is alleen mogelijk indien en nadat deze zijn betalingsverplichtingen aan ons heeft voldaan. Wij zijn nimmer tot garantie gehouden indien de gewraakte gebreken het gevolg zijn van normale slijtage en/of onjuist gebruikt, behandeling, onderhoud of montage van het geleverde goed. De garantieverplichting vervalt eveneens indien gebreken zich voordoen na wijzigingen of reparaties die zonder onze schriftelijke toestemming door of namens de afnemer werden aangebracht

5.4 Aluvisie aanvaardt aansprakelijkheid voor door de wederpartij geleden schade die het gevolg is van een aan Aluvisie toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door die verzekering gedane uitkering.

5.5 Aluvisie is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van de ondergeschikten van Aluvisie en/of van door haar ingeschakelde derden.

5.6 Reclamering terzake van zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk bij levering na de feitelijke overdracht van de zaak te geschieden. En Reclamering terzake van niet-zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na het verstrijken van de in leden 2 en 3 bedoelde garantietermijn, te geschieden. Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen de verkoper terzake van de betreffende gebreken. Nimmer zijn wij verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade, hoe ook genaamd of door welke oorzaak ook ontstaan.

5.7 Indien de verzekeraar van Aluvisie om enige reden niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag met een maximum van € 22.500,00.

5.8 Niet voor vergoeding in aanmerking komt: bedrijfsschade waaronder stagnatieschade wordt begrepen, gederfde winst en opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt, alsook schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen. Deze opsomming is uitdrukkelijk niet-limitatief.

5.9 De termijn waarbinnen Aluvisie tot vergoeding van de schade kan worden aangesproken is in alle gevallen en op straffe van verval van recht beperkt tot een termijn van één jaar nadat het schade brengende feit zich heeft voorgedaan.

5.10 De wederpartij vrijwaart Aluvisie voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de wederpartij aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door de wederpartij geleverde producten en/of materialen. Voor zover het door de wederpartij niet naleven van zijn contractuele dan wel wettelijke verplichtingen ten gevolge zou hebben dat Aluvisie jegens derden aansprakelijk wordt gesteld, verplicht de wederpartij zich Aluvisie voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid te vrijwaren.

5.11 Noch de opdrachtnemer noch de koper wederpartij zijn verantwoordelijk voor een verkeerde installatie, verkeerd gebruik of wijzigingen uitgevoerd door de koper wederpartij.

Onder wijzigingen wordt elke handeling verstaan die tot een defect kan leiden van de Aluvisie windstop of een onderdeel ervan, of die het besturingssysteem onveilig maakt. Schade veroorzaakt door een onjuist draagvlak wordt niet door de garantie gedekt. De eigenaar van is te allen tijde verantwoordelijk voor de juiste toestand van het draagvlak. Onder verkeerd gebruik wordt elk gebruik van Aluvisie windstop verstaan dat niet overeenstemt met de handleiding of gebruik van de Aluvisie windstop voor doeleinden waar deze niet voor ontworpen is.

Indien de koper wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de verkoper gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de verkoper opdrachtnemer met betrekking tot geen deze overeenkomsten tot enige garantie, hoe ook genaamd, gehouden.

6- Overmacht:

6.1 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Aluvisie opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Aluvisie niet mogelijk is, langer duurt dan zes maanden, zijn partijen bevoegd de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

6.2 Indien Aluvisie bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Aluvisie gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

6.3 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de overeenkomt en die niet aan Aluvisie zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere, maar niet uitsluitend, zijn begrepen: niet- of niet-tijdige, dan wel niet-behoorlijke levering aan Verkoper door diens toeleveranciers althans een faillissement daarvan, niet, niet-tijdige, dan wel niet behoorlijke levering door Aluvisie als gevolg van milieurampen, oorlog, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel of personeelsschaarste, weersomstandigheden, computerstoringen, storingen in of gebreken aan informatiesystemen van Aluvisie of diens toeleveranciers, gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden en in- en uitvoerbeperkingen.

7- Intellectuele eigendom:

7.1 Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent merken, handelsnamen of andere rechten van

7.2 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot door Aluvisie geleverde producten en/of diensten (hieronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen: tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, monsters etc.) en de vormgeving daarvan, en met betrekking tot alles wat Aluvisie ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen handleidingen, verpakkingen, catalogi en afbeeldingen, komen toe aan Aluvisie.

7.3 Het is de afnemer wederpartij niet toegestaan om enige aanduiding omtrent octrooien, auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de producten en/of diensten te verwijderen of te wijzigen. Het is de afnemer wederpartij voorts verboden om merken, logo’s en/of afbeeldingen van de geleverde producten en/of diensten te doen gebruiken.

8- Geheimhouding:

8.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, gebruiker (wederpartij )gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Intellectuele en/of industriële eigendom uit c.q. van de door Aluvisie geleverde zaken te verwijderen, te wijzigen dan wel te verbergen.

8.2 Alle rechten van intellectuele eigendom op door Aluvisie aan de wederpartij geleverde zaken, daaronder begrepen tekeningen, beschrijvingen, reclamemateriaal etc. blijven te allen tijde eigendom van Aluvisie en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Aluvisie niet worden vermenigvuldigd, gepubliceerd, dan wel op enige andere wijze aan derden worden vrijgesteld.

8.3 Aluvisie sluit iedere aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele inbreuken op enig intellectueel of industriële eigendomsrechten aan derden, als gevolg van en in verband met door haar aan de afnemer. Wederpartij geleverde producten en/of diensten uit.

9- Betaling:

9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder verrekening en in Nederlandse valuta tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een andere valuta overeenkomen tot effectieve betaling waarvan koper alsdan gehouden is. Aluvisie kan een kredietbeperkingstoeslag berekenen en/of vooruitbetaling of andere waarborgen verlangen. De betalingstermijn is te allen tijde een fatale termijn.

9.2 Indien een factuur niet binnen 8 dagen na factuurdatum is voldaan, is de wederpartij, zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling is vereist in verzuim. Op dat moment worden alle openstaande facturen van Aluvisie aan de wederpartij, direct en volledig opeisbaar. Dit is ook zoals de wederpartij failliet is gegaan, in surseance van betaling verkeert, als beslag op zaken of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd, als de vennootschap van de wederpartij wordt ontbonden en/of geliquideerd, maar ook als de wederpartij onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

9.3 De wederpartij is vanaf het moment van verzuim over het volledig verschuldigde bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1,5% per maand, maar is gelijk aan de wettelijke handelsrente als deze hoger is. Voor de berekening van de rente geldt een deel van de maand als een hele maand.

9.4 Door de wederpartij gedane betalingen strekken, ongeacht de bestemmingen die de wederpartij er aangeeft, steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan.

9.5 Indien Aluvisie derhalve door het verzuim van de wederpartij, niet zijnde een consument, genoodzaakt is om haar vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zo ook de kosten voor een faillissementsaanvrage, voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een absoluut minimum van € 250.000.

9.6 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is de wederpartij verplicht op verzoek van Aluvisie een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als de wederpartij hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt zij direct in verzuim. Aluvisie heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op de wederpartij te verhalen.

9.7 Het recht van de wederpartij om zijn vorderingen op Aluvisie te verrekenen met vorderingen van Aluvisie op de wederpartij, is uitdrukkelijk uitgesloten. De wederpartij verklaart zich er voorts mee bekend dat Aluvisie gerechtigd is vorderingen op de wederpartij van haar en haar werkmaatschappijen te verrekenen met vorderingen van de wederpartij op haar en haar werkmaatschappijen, ofschoon de wederpartij en die betreffende werkmaatschappij van de wederpartij niet over en weer elkaar schuldeiser en schuldenaar zijn.

10- Eigendomsvoorbehoud:

10.1 Alle door Aluvisie geleverde zaken blijven eigendom van Aluvisie, tot op het moment van volledige nakoming van al hetgeen waartoe de wederpartij, uit welke hoofde ook, jegens Aluvisie verplicht is. Hieronder is in ieder geval begrepen de tegenprestatie met betrekking tot geleverde en/of te leveren zaken, de tegenprestatie met betrekking tot door Aluvisie verrichte en/of te verrichten diensten alsmede alle vorderingen wegens niet nakoming door de wederpartij en vereffening van rekening-courant saldi, met inbegrip van rente en kosten.

10.2 Indien de wederpartij één of meer van zijn contractuele of wettelijke verplichtingen niet, niet tijdig of niet-behoorlijk nakomt, indien de wederpartij zijn/haar faillissement of (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, failliet wordt verklaard, zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt, indien op het vermogen van de wederpartij geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd, is de wederpartij in verzuim en heeft Aluvisie de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, ongeacht haar verder recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting. In die gevallen is elke vordering die Aluvisie op de wederpartij mocht hebben ineens en dadelijk opeisbaar.

10.3 Tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen -uit welke hoofde ook- die wij op de afnemer wederpartij hebben, blijven de geleverde goederen, voor rekening en risico van de afnemer, ons eigendom. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend ons eigendom, totdat alle vorderingen die wij op de afnemer wederpartij hebben of zullen verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen benoemd in artikel 3:92 lid 2 Burgerlijk Wetboek, volledig zijn betaald.

10.4 De koper wederpartij is niet bevoegd de goederen, welke ons in eigendom toebehoren, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming door te leveren. Wij behouden ons alle rechten voor met betrekking tot volledige betaling dan wel het stellen van een bankgarantie ten gunste van ons met betrekking tot al onze vorderingen op afnemer alvorens wij toestemming verlenen voor doorlevering. Indien de koper wederpartij de goederen heeft door geleverd, wordt de afnemer bewaarder van de goederen ten opzichte van ons, en is de koper wederpartij verplicht ons eigendomsvoorbehoud voorafgaande aan de doorlevering schriftelijk kenbaar te maken aan zijn koper wederpartij, ons daarvan onverwijld een afschrift te zenden alsmede de herkenbaarheid van ons eigendom van de goederen duidelijk aangebracht op elk van de goederen te hechten en gehecht te houden, zulks alvorens tot doorlevering over te gaan.

10.5 Zolang de eigendom der zaken niet op de wederpartij is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in het volgende lid. Het is de wederpartij toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de uit oefening van zijn normale bedrijf aan derden te verkopen en/of te verwerken en af te leveren. De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Aluvisie te bewaren. Bij verkoop en/of aflevering door de wederpartij aan derden in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf, alsmede bij overtreding van bovenstaande bepalingen voordat de betalingstermijn verstreken is wordt de koopprijs, ongeacht andersluidend beding, terstond ten volle opeisbaar.

 10.6 Aluvisie, die gebruik maakt van het eigendomsvoorbehoud, wordt toegang verleend tot de door haar geleverde zaken. Voor zover nodig machtigt de wederpartij Aluvisie onherroepelijk tot uitoefening van zijn terugnemingsrecht. De kosten die voortvloeien uit de uitoefening van zijn eigendomsrechten door Aluvisie zijn voor rekening van de wederpartij.

11- Toepasselijk recht en forumkeuze:

11.1 Op de tussen ons en de koper wederpartij gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Op alle overeenkomsten die Aluvisie sluit.

11.2 Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de statutaire vestigingsplaats van Aluvisie neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Aluvisie mag naar keuze van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

Aanvullend:

De offerte is bedoeld als aanduiding van de goederen en diensten die geleverd kunnen worden. Specificaties en prijzen kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden. Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer het voor bezitsoverdracht aan de koper wederpartij beschikbaar is, althans in diens macht kan worden gesteld, en gereed is, en de koper hiervan in kennis is gesteld. Enkele overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat de verkoper van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist.

Wijziging in de voorwaarden:

Aluvisie is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Aluvisie zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van de inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijzigingen zijn medegedeeld.

Verantwoordelijkheid:

Wij nemen geen verantwoordelijkheid op ons voor een door of namens koper wederpartij gemaakt ontwerp. Wij nemen alleen verantwoordelijkheid op ons voor de deugdelijkheid van de gebezigde materialen. Wij aanvaarden nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen, die wederpartij zelf ter beschikking stelt. Indien wij goederen fabriceren volgens opdracht van onze wederpartij, garandeert de wederpartij ons, dat daardoor geen industriële of andere rechten van derden worden aangetast. De wederpartij koper zal ons ter zake vrijwaren.

Ter inzage:

De algemene voorwaarden kunnen kosteloos worden ingezien ten kantore van Aluvisie
Voorts zijn de algemene voorwaarden gedeponeerd bij de KvK te Enschede Tenslotte zijn de algemene voorwaarden uit te printen via de website van www Aluvisie.eu en worden op eerste verzoek van de klant wederpartij kosteloos aan de klant wederpartij toegezonden.

Social Media

© Copyright 2022 Aluvisie. All rights reserved